Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ

Được quy định tại Quyết định số 2068/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Chức năng:

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

1). Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Vùng theo quy định, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2). Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Kỹ thuật và công nghệ trồng, phục hồi, làm giàu, cải tạo và quản lý bền vững rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển;

b) Giống cây Lâm nghiệp, gồm các loại hình rừng giống, vườn giống, chọn tạo giống và nhân giống cây lâm nghiệp, lưu giữ tập đoàn giống cây lâm nghiệp;

c) Sinh lý, sinh thái cá thể, quần thể và các biện pháp phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc thù; tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp của Vùng Bắc Trung Bộ;

d) Ứng dụng công nghệ sinh học trong Lâm nghiệp;

đ) Kỹ thuật nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại Lâm sản ngoài gỗ;

e) Biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại rừng, phòng, chống cháy rừng;

g) Cơ giới hoá sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến,bảo quản lâm sản.

h) Khoa học về tổ chức quản lý Lâm nghiệp; cơ chế chính sách lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng.

3). Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình xây dựng Lâm nghiệp trong Vùng theo quy định của pháp luật.

4). Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

5). Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

6). Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ Lâm nghiệp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

7). Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

8). Làm đầu mối liên kết các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về lâm nghiệp của Vùng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Nguồn: Phòng KH-TC

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn