CƠ CẤU TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TRUNG TÂM

Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động.

Tổng số cán bộ công nhân viên: 40 người; Trong đó: 23 nam và  17  nữ; Cán bộ trong biên chế 2A+2B: 30 người, Cán bộ hợp đồng: 10 người; bao gồm các phòng ban sau:

- Ban giám đốc: 02  người gồm 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc;

      - Văn phòng Trung tâm: 13 người;                  

      - Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà: 09 người;         

      - Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh: 05 người;      

      - Bộ môn Nghiên cứu Giống và CNSH: 11 người;

- Trung tâm Đào tạo về Quản lý rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng: 04 người kiêm nhiệm.
                 
                                                                                           (Cập nhật 31/8/2020)

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn