Thông báo tham gia đào tạo thạc sỹ tại Thái Lan

Ngày 08/03/2018, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ nhận được văn bản số 94/KHLN-TCHC Về việc cử ứng viên tham gia đào tạo thạc sỹ tại Thái Lan. Kính thông báo tới các thành viên có đủ điều kiện gửi bản đăng ký theo mẫu tại đây và gửi kèm bản đăng ký về Phòng KHTC trước ngày 11/3/2018 để phòng tổng hợp gửi Viện.

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn